Kettingen voor jou

"harriets originals"

Home
Rozenkransen
Rozenkrans Tientjes armbanden
Rozenkrans zelf maken
Rozenkrans bidden
Beadies
Bestellen
Contact
Specials

Hobby van A tot Z
Het bidden van de Rozenkrans is vooral het steeds herhalen van dezelfde gebedsteksten. Deze gebedsvorm lijkt veel op het bidden van mantra's (heilige formules) zoals in het hindoÔsme en boedhisme.
Het snoer van een Rozenkrans, [in dit geval Rozenhoedje, want een echte Rozenkrans bestaat uit 5x50 kralen], heeft 5 groepen van elk 10 kleine kralen, de zogenaamde 'tientjes'. De tientjes worden van elkaar gescheiden door grote kralen, 4 in totaal. Op e Onze Vader. Ook hangen er nog 2 grotere kralen, met daar tussen in 3 kleinere aan en het kruis [of Corpus].


Het bidden van de Rozenkrans

Kruisteken

"In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen."

Dan volgen, op het kruis van het gebedssnoer, de geloofsbelijdenis en de lofprijzing van
de Drie-ene God:

"Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
en geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergiffenis van de zonden,
de verrijzenis van het lichaam,
en het eeuwig leven.
Amen."

"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen."

Bij de eerste grote kraal die volgt na het kruis wordt het Onze Vader gebeden:

"Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw rijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen."

"O mijn Jezus,
vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel.
Breng alle zielen naar de hemel,
vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben."

Dan volgen drie kralen voor drie maal het Weesgegroet, ter ere van Maria in haar relatie tot de drie Goddelijke Personen binnen de Drie-eenheid:

'Dochter van God de Vader',
"Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen."

"Moeder van God de Zoon.
"Wees gegroet Maria
vol van genade ... enz."

"Bruid van God, de heilige Geest.
"Wees gegroet Maria
vol van genade ... enz."

"Eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest, Amen"

Op de volgende grote kraal, met het bidden van het Onze Vader, begint het eigenlijke rozenhoedje
Op de kleine kralen wordt telkens een Weesgegroet gebeden

"Wees gegroet Maria
vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen."

Een reeks van tien Wees gegroetjes, een 'tientje', wordt besloten met de lofprijzing:
"Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen."

gevolgd door het Onze Vader op de grote kraal, als begin van het volgende tientje.

Het Rozenkransgebed wordt beeindigd met het kruisteken en de woorden:
"In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen."

Aan het luidop gezegde gebed, dienen op de eerste van de tien dichter opeenzittende kralen, de hieronder genoemde geheimen toegevoegd te worden. Bij het bidden in het openbaar moeten de geheimen uitgesproken worden. Met elkaar vormen ze een soort samenvatting van het Evangelie en van het geloof van de RK Kerk omtrent Maria. Het woord geheim betekent niet, dat het iets is dat verborgen is. Er wordt bedoeld: de mysteries van de rozenkrans. Een mysterie is niet iets dat verborgen is, maar iets dat je niet helemaal kunt begrijpen. Het bidden van een hele rozenkrans bestaat dus uit honderdvijftig Weesgegroeten. Gewoonlijk bidt men per keer een derde deel. Het Rozenhoedje.
Bij het Rozenkrans gebed horen dus de verschillende Geheimen. Op maandag en zaterdag worden de Blijde Geheimen overwogen, op dinsdag en vrijdag De Droevige en op woensdag en zondag De Glorievolle geheimen. En op donderdag de door Paus Johannes II toegevoegde geheimen van Het Licht.

Blijde geheimen [maandag en zaterdag]

De engel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria.
Maria bezoekt haar nicht Elisabet.
Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem.
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Droevige Geheimen (dinsdag en vrijdag):

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gegeseld.
Jezus wordt met doornen gekroond.
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van CalvariŽ.
Jezus sterft aan het kruis.

Glorievolle Geheimen (woensdag en zondag):

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.

Geheimen van het Licht (donderdag):

De doop van Jezus in de Jordaan.
De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
Jezus' aankondiging van het Rijk Gods.
De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.


top